Cennik

Dla każdego naszego klienta cena za usługę ustalana jest indywidualnie, bo każda firma to inny i wyjątkowy biznes.
W celu wyceny usługi dostosowanej do Twoich potrzeb skontaktuj się z nami korzystając z zakładki Kontakt.

Terminarz

25.10.2014
 • Wpłata podatku VAT za październik 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • Wpłata zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2014 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • Wpłata podatku akcyzowego za październik 2014 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za październik 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za październik 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego
01.12.2014
 • Złożenie deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2015 r.
 • Złożenie oświadczenia o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w 2015 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym
 • Złożenie deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2015 r.
 • Złożenie oświadczenia o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w 2015 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym
05.12.2014
 • Wpłata składek ZUS za listopad 2014 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
08.12.2014
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2014 r.
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, podatnikom przekazanie informacji CIT-7
10.12.2014
 • Wpłata składek ZUS za listopad 2014 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2014 r.
15.12.2014
 • Wpłata składek ZUS za listopad 2014 r. - pozostali płatnicy składek
  (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2014 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • Włożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
22.12.2014
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2014 r.
 • Wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za listopad 2014 r.
 • Wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za listopad 2014 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof.
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2014 r.
29.12.2014
 • Wpłata podatku VAT za listopad 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • Wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2014 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • Wpłata podatku akcyzowego za listopad 2014 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za listopad 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2014 r.
07.01.2015
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7;
09.01.2015
 • Złożenie płatnikowi oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. (PIT-12);
12.01.2015
 • Wpłata składek ZUS za grudzień 2014 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2014 r.;
15.01.2015
 • Wpłata składek ZUS za grudzień 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych
 • i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku leśnego za styczeń 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
20.01.2015
 • Wpłata pobranych w grudniu 2014 r. zaliczek od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w grudniu 2014 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień 2014 r.;
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za IV kwartał 2014 r.;
 • Wwpłata na PFRON za grudzień 2014 r.;
 • Złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy;
 • Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
 • Zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • Złożenie zawiadomienia o wyborze ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty – w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;
21.01.2015
 • Zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2015 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2014 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe;
26.01.2015
 • Wpłata podatku VAT za grudzień 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Wpłata podatku VAT za IV kwartał 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2014 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego;
02.02.2015
 • Wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Przekazanie do ZUS informacji o danych za 2014 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA);
 • Przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej;
 • Złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2014 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2014 r.;
 • Złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2014 r. (PIT-16A);
 • Złożenie rocznej (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2014 r. (PIT-4R);
 • Złożenie rocznej (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014 r. (PIT-8AR);
 • Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym);
 • Złożenie deklaracji CIT-6AR przez: - spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w 2014 r.; - spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2014 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop;
 • Złożenie deklaracji CIT-11R przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za 2014 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR;
 • Złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: - należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2014 r. (CIT-10Z); - dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2014 r. (CIT-6R);
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o pdop;
09.02.2015
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2015 r.;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7;
10.02.2015
 • Wpłata składek ZUS za styczeń 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2015 r.;
16.02.2015
 • Wpłata składek ZUS za styczeń 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Wpłata I raty podatku od środków transportowych;
 • Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za styczeń 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
20.02.2015
 • Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2015 r.;
 • Wpłata pobranych w styczniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w styczniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za styczeń 2015 r.;
 • Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy;
 • Zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników;
25.02.2015
 • Wpłata podatku VAT za styczeń 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za styczeń 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za styczeń 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
02.03.2015
 • Przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. (PIT-11);
 • Przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2014 r. (PIT-8C);
 • Przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2014 r. (PIT-40A/11A);
 • Przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2014 r. (PIT-40);
 • Przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2014 r. (IFT-1R);
 • Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2014 r.;
 • Przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2014 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące;
09.03.2015
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2015 r.;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7;
10.03.2015
 • Wpłata składek ZUS za luty 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2015 r.;
16.03.2015
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2015 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
 • Wpłata składek ZUS za luty 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za luty 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
20.03.2015
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za luty 2015 r.;
 • Wpłata pobranych w lutym 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w lutym 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za luty 2015 r.;
25.03.2015
 • Wpłata podatku VAT za luty 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za luty 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za luty 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za luty 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
31.03.2015
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym;
 • Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA);
 • Przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;
 • Przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R;
 • Uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2015 r.;
07.04.2015
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2015 r.;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7;
10.04.2015
 • Wpłata składek ZUS za marzec 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2015r.;
15.04.2015
 • Wpłata składek ZUS za marzec 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za marzec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za I kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
20.04.2015
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za marzec 2015 r.;
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2015 r.;
 • Wpłata pobranych w marcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w marcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za marzec 2015 r.;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2015 r.;
27.04.2015
 • Wpłata podatku VAT za marzec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Wpłata podatku VAT za I kwartał 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za marzec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za marzec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za I kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za marzec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
30.04.2015
 • Sprawdzenie przez płatników składek prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych za 2014 r.;
 • Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2014 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty;
 • Przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia;
07.05.2015
 • Wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2015 r.;
 • Wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7;
11.05.2015
 • Wpłata składek ZUS za kwiecień 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2015 r.;
15.05.2015
 • Wpłata składek ZUS za kwiecień 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2015 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za kwiecień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
20.05.2015
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za kwiecień 2015 r.;
 • Wpłata pobranych w kwietniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w kwietniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za kwiecień 2015 r.;
25.05.2015
 • Wpłata podatku VAT za kwiecień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Wpłata zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za kwiecień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za kwiecień 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
31.05.2015
 • Wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS;
 • Złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2014 r.;
01.06.2015
 • Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2014 r. do 28.02.2015 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne;
08.06.2015
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2015 r.;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7;
10.06.2015
 • Wpłata składek ZUS za maj 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2015 r.;
15.06.2015
 • Wpłata składek ZUS za maj 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za maj 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
22.06.2015
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za maj 2015 r.;
 • Wpłata pobranych w maju 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w maju 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za maj 2015 r.;
25.06.2015
 • Wpłata podatku VAT za maj 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za maj 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za maj 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za naj 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
30.06.2015
 • Ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym;
07.07.2015
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2015 r.;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
10.07.2015
 • Wpłata składek ZUS za czerwiec 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2015 r.;
15.07.2015
 • Wpłata składek ZUS za czerwiec 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za czerwiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za II kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
20.07.2015
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za czerwiec 2015 r.;
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2015 r.;
 • Wpłata pobranych w czerwcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w czerwcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2015 r.;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za czerwiec 2015 r.;
27.07.2015
 • Wpłata podatku VAT za czerwiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;/
 • Wpłata podatku VAT za II kwartał 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za czerwiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za II kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za czerwiec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
07.08.2015
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2015 r.;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
10.08.2015
 • Wpłata składek ZUS za lipiec 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2015 r.;
17.08.2015
 • Wpłata składek ZUS za lipiec 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za lipiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
20.08.2015
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za lipiec 2015 r.
 • Wpłata pobranych w lipcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w lipcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za lipiec 2015 r.;
25.08.2015
 • Wpłata podatku VAT za lipiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Wpłata zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za lipiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za lipiec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
07.09.2015
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2015 r.;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
10.09.2015
 • Wpłata składek ZUS za sierpień 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2015 r.;
15.09.2015
 • Wpłata składek ZUS za sierpień 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2015 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
 • Wpłata II raty podatku od środków transportowych;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
21.09.2015
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień 2015 r.;
 • Wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za sierpień 2015 r.;
25.09.2015
 • Wpłata podatku VAT za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za sierpień 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
30.09.2015
 • Przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS;
07.10.2015
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2015 r.;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
12.10.2015
 • Wpłata składek ZUS za wrzesień 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2015 r.;
15.10.2015
 • Wpłata składek ZUS za wrzesień 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za wrzesień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za III kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
20.10.2015
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za wrzesień 2015 r.;
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2015 r.;
 • Wpłata pobranych we wrześniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych we wrześniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2015 r.;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za wrzesień 2015 r.;
26.10.2015
 • Wpłata podatku VAT za wrzesień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Wpłata podatku VAT za III kwartał 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za wrzesień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za III kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za wrzesień 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
09.11.2015
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2015 r.;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
10.11.2015
 • Wpłata składek ZUS za październik 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2015 r.;
16.11.2015
 • Wpłata składek ZUS za październik 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2015 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za październik 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
20.11.2015
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za październik 2015 r.;
 • Wpłata pobranych w październiku 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w październiku 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za październik 2015 r.;
26.11.2015
 • Wpłata podatku VAT za październik 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Qpłata zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za październik 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za październik 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za październik 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
30.11.2015
 • Złożenie deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r.;
 • Złożenie oświadczenia o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w 2016 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym;
 • Złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za październik 2015 r. - dysponent części 87;
07.12.2015
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2015 r.;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
10.12.2015
 • Wpłata składek ZUS za listopad 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2015 r.;
15.12.2015
 • Wpłata składek ZUS za listopad 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
21.12.2015
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2015 r.;
 • Wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy;
 • Wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof;
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2015 r.;
 • Wpłata na PFRON za listopad 2015 r.;
28.12.2015
 • Wpłata podatku VAT za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • Wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
 • Wpłata podatku akcyzowego za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2015 r.;
 • Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za listopad 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego;
31.12.2015
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych;

Usługi

Gwarantujemy obsługę podatkowo - rachunkową i kadrowo-płacową w oparciu o aktualne normy prawne, najnowsze rozwiązania systemowe, a także z zachowaniem norm etycznych.

 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  Czytaj więcej...
  close
  Działalność gospodarcza
  Oferta nasza skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz tych którzy zaczynają swoją przygodę z własnym biznesem. Klienci którzy rozpoczynają działalność uzyskają u nas pomoc w rejestracji działalności, a także w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania. Dla klientów prowadzących już działalność gospodarczą świadczymy również fachową pomoc przy jej przekształcaniu w spółkę prawa handlowego. Doradzamy w zakresie optymalizacji kosztów działalności, szczególnie tych dotyczących składek ZUS płaconych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. To dla tych właśnie osób mamy przygotowaną specjalną ofertę do zapoznania się której zachęcamy w bezpośrednim kontakcie.
 • SPÓŁKI

  Czytaj więcej...
  close
  Spółki
  Obsługujemy wszystkie spółki zarówno te kapitałowe jak i osobowe. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej książki przychodów i rozchodów. Nasza oferta obejmuje całokształt zagadnień z tym związanych, m. in.: doradztwio przy zakładaniu i rejestracji spółki, przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, pomoc przy przeprowadzeniu inwentur, optymalizacji kosztów, itp.
 • PITy

  Czytaj więcej...
  close
  PITy
  Pomagamy w rozliczeniu rocznym osób fizycznych.
 • KADRY i PŁACE

  Czytaj więcej...
  close
          Kadry i płace
  Świadczmy usługi w zakresie doradztwa w zatrudnieniu pracowników na umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawne, prowadzeniem akt pracowniczych. Zajmujemy się również przygotowywaniem list płac, wszelkimi zgłoszeniami i rozliczeniami z ZUS-em, Urzędem Skarbowym.
 • DORADZTWO

  Czytaj więcej...
  close
  Doradztwo
  Odpowiemy na każde nurtujące Cię pytanie i znajdziemy wyjście z każdej nawet najtrudniejszej sytuacji.

Kontakt

Odpowiemy na każde Twoje pytanie. Napisz bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub zadzwoń - jak Ci wygodnie!

Wpisz swoje imię.
Wprowadź prawidłowy email.
Nie możesz wysłać pustej wiadomości.
robert madziński     608-490-280     plewiska, ul. zielarska 118A/8     biuro@drakaris.pl